Đoàn của Phó chủ tịch Shao Ji Jiang thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trung Quốc Đến nghiên cứu xây dựng chi nhánh tại Việt Nam

 Đoàn của  Phó chủ tịch Shao Ji Jiang thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trung Quốc

Đến nghiên cứu xây dựng chi nhánh tại Việt Nam

 

Ngày 19 tháng 7, Đoàn của  Phó chủ tịch Shao Ji Jiang thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trung Quốc tiến hành chính sách “Một Vành Đai Một Con Đường” kiểm tra an toàn sản xuất dự án, xác minh dự án và nghiên cứu có liên quan dọc theo vành đai. Tổng giám đốc Cheng Gui Tang, Phó Tổng Giám Đốc Shi Yu, Phó Tổng Giám Đốc Sun Zhan Jin cùng với Đổng Sự Trưởng Zhang Zong Shuo  công ty chi nhánh tại Việt Nam tham gia nghiên cứu.01

Trước hết  Phó Tổng Giám Đốc Sun Zhan Jin đã báo cáo về  tình hình chung của  hoạt động kinh doanh tại nước ngoài, và  Đổng Sự Trưởng Zhang Zong Shuo công ty chi nhánh tại Việt Nam cũng báo cáo về tình hình chung của công ty tại Việt Nam đồng thời nêu rõ kế hoạch phát triển tiếp theo, cụ thể hơn là mục tiêu phát triển của  Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc muốn tạo ra một nền tản quản lý trong khu vực Đông Nam Á , như là  về hoạt động kinh doanh trên thi trường, tài nguyên, vốn,..đề xuất mở rộng diện tích , mở rộng lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển để thúc đẩy xây dựng thương hiệu nước ngoài tăng cường hơn nữa giá trị. Tổng giám đốc Zhao Zhi Hai  đã có bài báo cáo đặc biệt liên  quan đến an toàn sản xuất.

Trong cuôc hợp, nhóm chuyên gia giám định đối với vấn  đề an toàn sản xuất của chi nhánh tại Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, tham vấn một cách chi tiết về yêu cầu của chính phủ Việt Nam đối với an toàn sản xuất, xử phạt đối với tai nạn lao động, mức độ quan tâm của lãnh sự quán Trung Quốc về an toàn sản xuất, tiêu chuẩn an toàn sản xuất của địa phương và những vấn đề khác. Đổng sự trưởng Zhang Zong Shuo đối với các vấn đề trên đã tiến hành một mô tả chi tiết.

Ông Zhao cũng đã khẳng định tất cả những thành tích đạt được của Chi nhánh tại Việt Nam trong suốt 20 năm phát triển, và bước tiếp theo của công ty này sẽ hướng tới việc phát triển các yêu cầu cụ thể: thứ nhất là tiếp tục tăng cường quản lý tiến độ dự án, sau đó là nâng cao trình dộ quản lý dự án, thứ hai, điểm tựa quan trọng  chính là  thực hiện hai chiến dịch “cạnh tranh vị trí” + “ chiến tranh du kích “ phải tuân theo con đường phát triển khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của phát triển vị trí khu vực, thứ ba là công ty đã trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm quý báo về an toàn sản xuất. vì hệ thống sản xuất an toàn của công ty, nên công ty nhân được rất nhiều sự giúp đỡ từ Công ty mẹ.

02

Sau đó,  đoàn của đổng sự trưởng Zhao Zong Shuo  đã có chyến đi thực tế đến công trường của dự án M5-6 để nghiên cứu , tập trung vào công việc kiểm tra liên quan ddeesan toàn sản xuất dự án, ông Zaho nhấn mạnh một lần nữa, cỏ sổ của bao đảm chất lượng dự án là sự an toàn, an toàn trong sản xuất quan trọng như” Thái Sơn”

 

 

 

Share this post