Báo cáo tập huấn an toàn lao dông dự án ML 8-6-2012

Báo cáo tập huấn an toàn lao dông dự án ML 8-6-2012 Để nâng cao nhận thức về an toàn lao động và kỹ năng xây dựng an toàn cho nhân viên của dự án Mulberry Lane (gọi tắt là ML), chủ dự án ML, tổng thầu và giám sát viên đã hân hạnh mời ông Mr.Raymond thuộc Công ty Quản lý Dự án SIPM tại Singapore đến Việt Nam để hướng dẫn cho các công nhân viên dự án ML,đợt [...]